Narasimhaye’s Blog

Archive for the ‘Namakam & Chamakam’ Category

Posted by Kanagoprince at Rudraksha Societies Beads Club:
http://groups.yahoo.com/group/rudrakshabeadsocietiesclub/ 
Dear All

Namaskars

Here's Shri Rudram Camakam

aapaataalanabhaHsthalaantabhuvanabrahmaaNDamaavisphura\-
jjyotiH sphaaTikaliN^gamaulivilasat.h puurNenduvaantaamR^itaiH |
astokaaplutamekamiishamanishaM rudraanuvaakaaJNjapan.h
dhyaayediipsita siddhaye.adrutapadaM vipro.abhishhiJNjechchhivam.h ||
\bigskip

brahmaaNDavyaaptadehaa bhasitahimaruchaa bhaasamaanaa bhujaN^gaiH
kaNThe kaalaaH kapardaakalita shashikalaashchaNDakodaNDahastaaH |
tryakshaa rudraakshamaalaaH praNatabhayaharaaH shaaMbhavaa
muurtibhedaaH
rudraaH shriirudrasuuktaprakaTitavibhavaa naH prayachchhantu
saukhyam.h ||
\bigskip

\centerline{|| oM namo bhagavate rudrAya ||}
\medskip

namaste rudramanyava utota ishhave namaH |
namaste astu dhanvane bAhubhyA\-muta te namaH || 1\.1||
\medskip

yAta ishhuH shivatamA shivaM babhUva te dhanuH |
shivA sharavyA yA tava tayA no rudra mR^iDaya || 1\.2||
\medskip

yA te rudra shivA tanU\-raghorA.apApakAshinI |
tayA nastanuvA shantamayA girisha.ntAbhichAkashIhi || 1\.3||
\medskip

yAmishhuM girisha.nta haste bibharshhyastave |
shivAM giritra tAM kuru mA hi\m+sIH purushhaM jagat.h || 1\.4||
\medskip

shivena vachasA tvA girishAchchhA vadAmasi |
yathA naH sarvamijjagadayaxma\m+sumanA asat.h || 1\.5||
\medskip

adhyavochadadhi vaktA prathamo daivyo bhishhak.h |
ahI\m+shcha sarvAJNjaMbhayantsarvAshcha yAtudhAnyaH || 1\.6||
\medskip

asau yastAmro aruNa uta babhruH suma.ngalaH |
ye chemA\m+rudrA abhito dixu |
shritAH sahasrasho.avaishhA\m+heDa Imahe || 1\.7||
\medskip

asau yo.avasarpati nIlagrIvo vilohitaH |
utainaM gopA adR^ishannadR^ishannudahAryaH |
utainaM vishvA bhUtAni sa dR^ishhTo mR^iDayAti naH || 1\.8||
\medskip

namo astu nIlagrIvAya sahasrAxAya mIDhushhe |
atho ye asya satvAno.ahaM tebhyo.akarannamaH || 1\.9||
\medskip

pramu.ncha dhanvanastva\-mubhayo\-rArtniyo\-rjyAm.h |
yAshcha te hasta ishhavaH parA tA bhagavo vapa || 1\.10||
\medskip

avatatya dhanustva\m+ sahasrAxa shateshhudhe |
nishIrya shalyAnAM mukhA shivo naH sumanA bhava || 1\.11||
\medskip

vijyaM dhanuH kapardino vishalyo bANavA\m+ uta |
aneshannasyeshhava Abhurasya nishha.ngathiH || 1\.12||
\medskip

yA te heti\-rmIDhushhTama haste babhUva te dhanuH |
tayA.asmAnvishvatastva\-mayaxmayA paribbhuja || 1\.13||
\medskip

namaste astvAyudhAyAnAtatAya dhR^ishhNave |
ubhAbhyAmuta te namo bAhubhyAM tava dhanvane || 1\.14||
\medskip

pari te dhanvano heti\-rasmAnvruNaktu vishvataH |
atho ya ishhudhistavAre asmannidhehi tam.h || 1\.15||
\medskip

namaste astu bhagavan.h vishveshvarAya mahAdevAya tryaMbakAya
tripurAntakAya trikAgni\-kAlAya kAlAgnirudrAya
nIlakaNThAya mrutyu.njayAya sarveshvarAya
sadAshivAya shrImanmahAdevAya namaH || 2\.0||
\medskip

namo hiraNyabAhave senAnye dishA.n cha pataye namo namo
vR^ikshebhyo harikeshebhyaH pashUnAM pataye namo namaH
saspiJNcharAya tvishhImate pathInAM pataye namo namo
babhlushAya vivyAdhine.annAnAM pataye namo namo
harikeshAyopavItine pushhTAnAM pataye namo namo
bhavasya hetyai jagatAM pataye namo namo
rudrAyAtatAvine kshetrANAM pataye namo namaH
sUtAyAhantyAya vanAnAM pataye namo namaH || 2\.1||
\medskip

rohitAya sthapataye vR^ikshANAM pataye namo namo
mantriNe vaaNijAya kakshANAM pataye namo namo
bhuva.ntaye vArivaskR^itAyaushhadhInAM pataye namo nama
uchchairghoshhAyAkrandayate pattInAM pataye namo namaH
kR^itsnavItAya dhAvate satvanAM pataye namaH || 2\.2||
\medskip

namaH sahamAnAya nivyAdhina AvyAdhinInAM
pataye namo namaH
kakubhAya nishhaN^giNe stenAnAM pataye namo namo
nishhaN^giNa ishhudhimate taskaraaNaaM pataye namo namo
vaJNchate parivaJNchate stAyUnAM pataye namo namo
nicherave paricharAyAraNyAnAM pataye namo namaH
sR^ikAvibhyo jighA\m+sadbhyo mushhNatAM pataye namo namo
.asimadbhyo naktaM charad.hbhyaH prakR^intAnAM pataye namo nama
ushhNIshhiNe giricharAya kuluJNchAnAM pataye namo namaH || 3\.1||
\bigskip

ishhumad.hbhyo dhanvAvibhyashcha vo namo nama
AtanvAnebhyaH pratidadhAnebhyashcha vo namo nama
Ayachchhad.hbhyo visR^ijadbhyashcha vo namo namo
.asyadbhyo vid.hdhyadbhyashcha vo namo nama
AsInebhyaH shayAnebhyashcha vo namo namaH
svapadbhyo jAgradbhyashcha vo namo nama\-
stishhThad.hbhyo dhAvadbhyashcha vo namo namaH
sabhAbhyaH sabhApatibhyashcha vo namo namo
ashvebhyo.ashvapatibhyashcha vo namaH || 3\.2||
\medskip

nama AvyadhinIbhyo vividhyantIbhyashcha vo namo nama
ugaNAbhyastR^i\m+hatIbhyashcha vo namo namo
gR^itsebhyo grutsapatibhyashcha vo namo namo
vrAtebhyo vrAtapatibhyashcha vo namo namo
gaNebhyo gaNapatibhyashcha vo namo namo
virUpebhyo vishvarUpebhyashcha vo namo namo
mahadbhyaH kshullakebhyashcha vo namo namo
rathibhyo.arathebhyashcha vo namo namo rathebhyaH || 4\.1||
\medskip

rathapatibhyashcha vo namo namaH
senAbhyaH senanibhyashcha vo namo namaH
kshattR^ibhyaH sa.ngrahItR^ibhyashcha vo namo nama\-
stakshabhyo rathakArebhyashcha vo namo namaH
kulAlebhyaH karmArebhyashcha vo namo namaH
puJNjishhTebhyo nishhAdebhyashcha vo namo nama
ishhukR^idbhyo dhanvakR^id.hbhyashcha vo namo namo
mrugayubhyaH shvanibhyashcha vo namo namaH
shvabhyaH shvapatibhyashcha vo namaH || 4\.2||
\medskip

namo bhavAya cha rudrAya cha namaH sharvAya cha pashupataye cha
namo nIlagrIvAya cha shitikaNThAya cha
namaH kapardine cha vyuptakeshAya cha
namaH sahasrAkshAya cha shatadhanvane cha
namo girishAya cha shipivishhTAya cha
namo mIDhushhTamAya cheshhumate cha namo hrasvAya cha vAmanAya cha
namo bR^ihate cha varshhIyase cha
namo vR^iddhAya cha saMvR^id.hdhvane cha || 5\.1||
\medskip

namo agriyAya cha prathamAya cha nama Ashave chAjirAya cha
namH shIghriyAya cha shIbhyAya cha
nam UrmyAya chAvasvanyAya cha
namaH strotasyAya cha dvIpyAya cha || 5\.2||
\medskip

namo jyeshhThAya cha kanishhThAya cha
namaH pUrvajAya chAparajAya cha
namo madhyamAya chApagalbhAya cha
namo jaghanyAya cha budhniyAya cha
namaH sobhyAya cha pratisaryAya cha
namo yAmyAya cha kshemyAya cha
nama urvaryAya cha khalyAya cha
namaH shlokyAya chAvasAnyAya cha
namo vanyAya cha kakshyAya cha
namaH shravAya cha pratishravAya cha || 6\.1||
\medskip

nama AshushheNAya chAshurathAya cha
namaH shUrAya chAvabhindate cha
namo varmiNe cha varUthine cha
namo bilmine cha kavachine cha
namaH shrutAya cha shrutasenAya cha || 6\.2||
\medskip

namo dundubhyAya chAhananyAya cha namo dhR^ishhNave cha
pramR^ishaaya cha
namo dUtAya cha prahitAya cha namo nishhaN^giNe cheshhudhimate cha
namastIkshNeshhave chAyudhine cha namaH svAyudhAya cha sudhanvane
cha
namaH srutyAya cha pathyAya cha namaH kATyAya cha nIpyAya cha
namaH sUdyAya cha sarasyAya cha namo nAdyAya cha vaishantAya cha || 7
\.1||
\medskip

namaH kUpyAya chAvaTyAya cha namo varshhyAya chAvarshhyAya cha
namo meghyAya cha vidyutyAya cha nama IghriyAya chAtapyAya cha
namo vAtyAya cha reshhmiyAya cha
namo vAstavyAya cha vAstupAya cha || 7\.2||
\medskip

namaH somAya cha rudrAya cha namastAmrAya chAruNAya cha
namaH shaN^gAya cha pashupataye cha nama ugrAya cha bhImAya cha
namo agrevadhAya cha dUrevadhAya cha
namo hantre cha hanIyase cha namo vR^ikshebhyo harikeshebhyo
namastArAya namaH shaMbhave cha mayobhave cha
namaH sha.nkarAya cha mayaskarAya cha
namaH shivAya cha shivatarAya cha || 8\.1||
\medskip

namastIrthyAya cha kUlyAya cha
namaH pAryAya chAvAryAya cha
namaH prataraNAya chottaraNAya cha
nama AtAryAya chAlAdyAya cha
namaH shashhpyAya cha phenyAya cha namaH
sikatyAya cha pravAhyAya cha || 8\.2||
\medskip

nama iriNyAya cha prapathyAya cha
namaH ki\m+shilAya cha kshayaNAya cha
namaH kapardine cha pulastaye cha
namo goshhThyAya cha gR^ihyAya cha
namastalpyAya cha gehyAya cha
namaH kATyAya cha gahvareshhThAya cha
namo hR^idayyAya cha niveshhpyAya cha
namaH pA\m+savyAya cha rajasyAya cha
namaH shushhkyAya cha harityAya cha
namo lopyAya cholapyAya cha || 9\.1||
\medskip

nama UrvyAya cha sUrmyAya cha
namaH parNyAya cha parNashadyAya cha
namo.apaguramANAya chAbhighnate cha
nama Akhkhidate cha prakhkhidate cha
namo vaH kirikebhyo devAnA\m+ hR^idayebhyo
namo vikshINakebhyo namo vichinvatkebhyo
nama Anirhatebhyo nama AmIvatkebhyaH || 9\.2||
\medskip

drApe andhasaspate daridrannIlalohita |
eshhAM purushhANAmeshhAM pashUnAM mA bhermAro mo eshhAM
ki.nchanAmamat.h || 10\.1||
\medskip

yA te rudra shivA tanUH shivA vishvAha bheshhajI |
shivA rudrasya bheshhajI tayA no mR^iDa jIvase || 10\.2||
\medskip

imA\m+rudrAya tavase kapardine kshayadvIrAya prabharAmahe matim.h |
yathA naH shamasad.hdvipade chatushhpade vishvaM pushhTaM grAme
aasminnanAturam.h || 10\.3||
\medskip

mR^iDA no rudrotano mayaskR^idhi kshayadvIrAya namasA vidhema te |
yachchhaM cha yoshcha manurAyaje pitA tadashyAma tava rudra praNItau
|| 10\.4||
\medskip

mA no mahAntamuta mA no arbhakaM
mA na ukshanta\-muta mA na ukshitam.h |
mA no vadhIH pitaraM mota mAtaraM priyA mA
nastanuvo rudra rIrishhaH || 10\.5||
\medskip

mAnastoke tanaye mA na Ayushhi mA no goshhu
mA no ashveshhu rIrishhaH |
vIrAnmA no rudra bhAmito.avadhI\-rhavishhmanto
namasA vidhema te || 10\.6||
\medskip

ArAtte goghna utta pUrushhaghne kshayadvIrAya
sumnamasme te astu |
rakshA cha no adhi cha deva brUhyathA cha naH
sharma yachchha dvibarhAH || 10\.7||
\medskip

stuhi shrutaM gartasadaM yuvAnaM mR^iganna bhIma\-mupahatnumugram.h |
mruDA jaritre rudra stavAno anyante
asmannivapantu senAH || 10\.8||
\medskip

pariNo rudrasya hetirvR^iNaktu pari tveshhasya durmatiraghAyoH |
ava sthirA maghavadbhyastanushhva mIDh.hvastokAya
tanayAya mruDaya || 10\.9||
\medskip

mIDhushhTama shivatama shivo naH sumanA bhava |
parame vruksha AyudhaM nidhAya kR^ittiM vasAna
Achara pinAkaM vibhradAgahi || 10\.10||
\medskip

vikirida vilohita namaste astu bhagavaH |
yAste sahasra\m+hetayo.anyamasmannivapantu tAH || 10\.11||
\medskip

sahasrANi sahasradhA bAhuvostava hetayaH |
tAsAmIshAno bhagavaH parAchInA mukhA kR^idhi || 10\.12||
\medskip

sahasrANi sahasrasho ye rudrA adhi bhUmyAm.h |
teshhA\m+sahasrayojane.avadhanvAni tanmasi || 11\.1||
\medskip

asmin.h mahatyarNave.antarikshe bhavA adhi || 11\.2||
nIlagrIvAH shitikaNThAH sharvA adhaH kshamAcharAH || 11\.3||
nIlagrIvAH shitikaNThA diva\m+rudrA upashritAH || 11\.4||
ye vR^iksheshhu saspi.njarA nIlagrIvA vilohitAH || 11\.5||
ye bhUtAnAmadhipatayo vishikhAsaH kapardinaH || 11\.6||
ye anneshhu vividhyanti pAtreshhu pibato janAn.h || 11\.7||
ye pathAM pathirakshaya ailabR^idA yavyudhaH || 11\.8||
ye tIrthAni pracharanti sR^ikAvanto nishhaN^giNaH || 11\.9||
ya etAvantashcha bhUyaa\m+sashcha disho rudrA vitasthire
teshhA\m+sahasra\-yojane .avadhanvAni tanmasi || 11\.10||
namo rudrebhyo ye pR^ithivyAM ye .antarikshe
ye divi yeshhAmannaM vAto varshhamishhava\-stebhyo dasha
praachIrdasha dakshiNA dasha pratIchIrdashodiichIrdashordhvaastebhyo
namaste no mR^iDayantu te yaM dvishhmo yashcha no dveshhTi
taM vo jambhe dadhAmi || 11\.11||
\medskip

tryaMbakaM yajAmahe sugandhiM pushhTivardhanam.h |
urvArukamiva bandhanAnmR^ityo\-rmukshIya mA.amR^itAt.h || 1||
\medskip

yo rudro agnau yo apsu ya oshhadhIshhu |
yo rudro vishvA bhuvanA.a.avivesha
tasmai rudrAya namo astu || 2||
\medskip

tamushhTuhi yaH svishhuH sudhanvA yo vishvasya kshayati bheshhajasya
|
yakshvAmahe saumanasAya rudraM nabhobhi rdevamasuraM duvasya || 3||
\medskip

ayaM me hasto bhagavAnayaM me bhagavattaraH |
ayaM me vishva\-bheshhajo.aya\m+ shivAbhimarshanaH || 4||
\medskip

ye te sahasramayutaM pAshA mR^ityo martyAya hantave |
tAn.h yaGYasya mAyayA sarvAnava yajAmahe |
mR^ityave svAhA mR^ityave svAhA || 5||
\medskip

oM namo bhagavate rudrAya vishhNave mR^ityurme pAhi |
prANAnAM granthirasi rudro mA vishAntakaH |
tenAnnenApyAyasva || 6||
namo rudraaya vishhNave mR^ityurme pAhi
\medskip

\centerline{|| oM shAntiH shAntiH shAntiH ||}
\medskip

\centerline{|| iti shrIkR^ishhNayajurvedIya taittirIya saMhitAyAM}
\centerline{chaturthakANDe pa.nchamaH prapAThakaH ||}
\bigskip

\centerline{|| chamakaprashnaH ||}
\medskip

agnaavishhNuu sajoshhasemaa vardhantu vaaM giraH |
dyumnairvaajebhiraagatam.h ||
\medskip

vaajashcha me prasavashcha me
prayatishcha me prasitishcha me dhiitishcha me kratushcha me
svarashcha me shlokashcha me shraavashcha me shrutishcha me
jyotishcha me suvashcha me praaNashcha me.apaanashcha me
vyaanashcha me.asushcha me chittaM cha ma aadhiitaM cha me
vaakcha me manashcha me chakshushcha me shrotraM cha me dakshashcha
me
balaM cha ma ojashcha me sahashcha ma aayushcha me
jaraa cha ma aatmaa cha me tanuushcha me sharma cha me varma cha me
.aN^gaani cha me.asthaani cha me paruu\m+shhi cha me
shariiraaNi cha me || 1||
\medskip

jyaishhThyaM cha ma aadhipathyaM cha me manyushcha me
bhaamashcha me.amashcha me.ambhashcha me jemaa cha me mahimaa cha me
varimaa cha me prathimaa cha me varshhmaa cha me draaghuyaa cha me
vR^iddhaM cha me vR^iddhishcha me satyaM cha me shraddhaa cha me
jagachcha me dhanaM cha me vashashcha me tvishhishcha me kriiDaa cha
me
modashcha me jaataM cha me janishhyamaaNaM cha me suuktaM cha me
sukR^itaM cha me vittaM cha me vedyaM cha me bhuutaM cha me
bhavishhyachcha me sugaM cha me supathaM cha ma R^iddhaM cha ma
R^iddhishcha me kL^iptaM cha me kL^iptishcha me matishcha me
sumatishcha me || 2||
\medskip

shaM cha me mayashcha me priyaM cha me.anukaamashcha me
kaamashcha me saumanasashcha me bhadraM cha me shreyashcha me
vasyashcha me yashashcha me bhagashcha me draviNaM cha me
yantaa cha me dhartaa cha me kshemashcha me dhR^itishcha me
vishvaM cha me mahashcha me saMvichcha me GYaatraM cha me
suushcha me prasuushcha me siiraM cha me layashcha ma R^itaM cha me
.amR^itaM cha me.ayakshmaM cha me.anaamayachcha me jiivaatushcha me
diirghaayutvaM cha me.anamitraM cha me.abhayaM cha me sugaM cha me
shayanaM cha me suushhaa cha me sudinaM cha me || 3||
\medskip

uurkcha me suunR^itaa cha me payashcha me rasashcha me
ghR^itaM cha me madhu cha me sagdhishcha me sapiitishcha me
kR^ishhishcha me vR^ishhTishcha me jaitraM cha ma audbhidyaM cha me
rayishcha me raayashcha me pushhTaM cha me pushhTishcha me
vibhu cha me prabhu cha me bahu cha me bhuuyashcha me
puurNaM cha me puurNataraM cha me.akshitishcha me kuuyavaashcha me
.annaM cha me.akshuchcha me vriihiyashcha me yavaashcha me
maashhaashcha me
tilaashcha me mudgaashcha me khalvaashcha me godhuumaashcha me
masuraashcha me priyaMgavashcha me.aNavashcha me
shyaamaakaashcha me niivaaraashcha me || 4||
\medskip

ashmaa cha me mR^ittikaa cha me girayashcha me parvataashcha me
sikataashcha me vanaspatayashcha me hiraNyaM cha me
.ayashcha me siisaM cha me trapushcha me shyaamaM cha me
lohaM cha me.agnishcha ma aapashcha me viirudhashcha ma
oshhadhayashcha me kR^ishhTapachyaM cha me.akR^ishhTapachyaM cha me
graamyaashcha me pashava aaraNyaashcha yaGYena kalpantaaM
vittaM cha me vittishcha me bhuutaM cha me bhuutishcha me
vasu cha me vasatishcha me karma cha me shaktishcha me
.arthashcha ma emashcha ma itishcha me gatishcha me || 5||
\medskip

agnishcha ma indrashcha me somashcha ma indrashcha me
savitaa cha ma indrashcha me sarasvatii cha ma indrashcha me
puushhaa cha ma indrashcha me bR^ihaspatishcha ma indrashcha me
mitrashcha ma indrashcha me varuNashcha ma indrashcha me
tvashhTaa cha ma indrashcha me dhaataa cha ma indrashcha me
vishhNushcha ma indrashcha me.ashvinau cha ma indrashcha me
marutashcha ma indrashcha me vishve cha me devaa indrashcha me
pR^ithivii cha ma indrashcha me.antariikshaM cha ma indrashcha me
dyaushcha ma indrashcha me dishashcha ma indrashcha me
muurdhaa cha ma indrashcha me prajaapatishcha ma indrashcha me || 6||
\medskip

a\m+shushcha me rashmishcha me.adaabhyashcha me.adhipatishcha ma
upaa\m+shushcha me.antaryaamashcha ma aindravaayashcha me
maitraavaruNashcha ma aashvinashcha me pratipasthaanashcha me
shukrashcha me manthii cha ma aagrayaNashcha me vaishvadevashcha me
dhruvashcha me vaishvaanarashcha ma R^itugraahaashcha me
.atigraahyaashcha ma aindraagnashcha me vaishvadevaashcha me
marutvatiiyaashcha me maahendrashcha ma aadityashcha me
saavitrashcha me saarasvatashcha me paushhNashcha me
paatniivatashcha me haariyojanashcha me || 7||
\medskip

idhmashcha me barhishcha me vedishcha me dhishhNiyaashcha me
sruchashcha me chamasaashcha me graavaaNashcha me svaravashcha ma
uparavaashcha me .adhishhavaNe cha me droNakalashashcha me
vaayavyaani cha me puutabhR^ichcha me aadhavaniiyashcha ma
aagniidhraM cha me havirdhaanaM cha me gR^ihaashcha me sadashcha me
puroDaashaashcha me pachataashcha me.avabhR^ithashcha me
svagaakaarashcha me || 8||
\medskip

agnishcha me dharmashcha me.arkashcha me suuryashcha me
praaNashcha me.ashvamedhashcha me pR^ithivii cha me.a ditishcha me
ditishcha me dyaushcha me shakkvariiraN^gulayo dishashcha me
yaGYena kalpantaamR^ikcha me saama cha me stomashcha me
yajushcha me diikshaa cha me tapashcha ma R^itushcha me vrataM cha me
.ahoraatrayorvR^ishhTyaa bR^ihadrathantare cha me yaGYena
kalpetaam.h || 9||
\bigskip

garbhaashcha me vatsaashcha me travishcha me travii cha me
dityavaaT.h cha me dityauhii cha me paJNchaavishcha me
paJNchaavii cha me trivatsashcha me trivatsaa cha me
turyavaaT.h cha me turyauhii cha me pashhThavaaT.h cha me
pashhThauhii cha ma
ukshaa cha me vashaa cha ma R^ishhabhashcha me vehashcha me
.anaDvaaJNcha me dhenushcha ma aayuryaGYena kalpataaM
praaNo yaGYena kalpataamapaano yaGYena kalpataaM
vyaano yaGYena kalpataaM chakshuryaGYena kalpataa\m+
shrotraM yaGYena kalpataaM mano yaGYena kalpataaM
vaagyaGYena kalpataamaatmaa yaGYena kalpataaM
yaGYo yaGYena kalpataam.h || 10||
\medskip

ekaa cha me tisrashcha me paJNcha cha me sapta cha me
nava cha ma ekadasha cha me trayodasha cha me paMchadasha cha me
saptadasha cha me navadasha cha ma eka vi\m+shatishcha me
trayovi\m+shatishcha me paMchavi\m+shatishcha me
saptavi\m+shatishcha me navavi\m+shatishcha ma
ekatri\m+shachcha me trayastri\m+shachcha me
chatasrashcha me.ashhTau cha me dvaadasha cha me shhoDasha cha me
vi\m+shatishcha me chaturvi\m+shatishcha me.ashhTaavi\m+shatishcha
me
dvaatri\m+shachcha me shhaTtri\m+shachcha me chatvari\m+shachcha me
chatushchatvaari\m+shachcha me.ashhTaachatvaari\m+shachcha me
vaajashcha prasavashchaapijashcha kratushcha suvashcha muurdhaa cha
vyashniyashchaantyaayanashchaantyashcha bhauvanashcha
bhuvanashchaadhipatishcha || 11||
\medskip

iDaa devahuurmanuryaGYaniirbR^ihaspatirukthaamadaani
sha\m+sishhadvishvedevaaH suuktavaachaH pR^ithiviimaatarmaa
maa hi\m+siirmadhu manishhye madhu janishhye madhu vakshyaami
madhu vadishhyaami madhumatiiM devebhyo vaachamudyaasa\m+
shushruushheNyaaM manushhyebhyastaM maa devaa avantu
shobhaayai pitaro.anumadantu ||
\bigskip

\centerline{|| AUM shaantiH shaantiH shaantiH ||}
\medskip

\centerline{|| iti shrii kR^ishhNayajurvediiya taittiriiya
saMhitaayaaM}
\centerline{chaturthakaaNDe saptamaH prapaaThakaH ||}

\bigskip\hrule\bigskip

#endsanskrit
\end{document}

====================================================================

http://www.shaivam.org/ssrudram.html

PDF File is also available in Sanskrit on this website

best regards
Prince Kanago

Sri Rudram
Chamakam (Yajur-Veda chapter 18)

Om Agnaavishhnuu sajoshhasemaa vardhantu vaam girah Dyumnairvaajebhiraagatamh
Vaajashcha me prasavashcha me prayatishcha me
prasitishcha me dhiitishcha me kratushcha me
svarashcha me shlokashcha me shraavashcha me
shrutishcha me jyotishcha me suvashcha me
praanashcha me apaanashcha me vyaanashcha me
asushcha me chittam cha ma aadhiitam cha me
vaakcha me manashcha me chakshushcha me
shrotram cha me dakshashcha me balam cha ma ojashcha me
sahashcha ma aayushcha me jaraa cha ma aatmaa cha me
tanuushcha me sharma cha me varma cha me
angaani cha me asthaani cha me paruushhi cha me shariiraani cha me

Let God grant me food, permit me to eat the food, ensure purity of food and keen desire to relish, digest and caust it to obtain. Let me recite, chant Vedic mantras wth Specific intonation with pleasing and absorbing voice with proper hearing, mental alacrity and bless me to reach the abode of Gods. Cause the proper functioning of the three airs prana, Apana and Vyana and the mukhya prana circulation and the secondary airs of udana and samana mental knowledge, powerful speech and a perfect and harmonious mind, Keen vision and hearing, healthy and active functioning of sense organs, highest intelligence (ojas) and the strength and virility and vigour to crush the enemies, assured longevity and honourable old age; and a sustainable egotisml and a sound and well built body with full happiness ensuring protection to all the limbs and well built body with full happiness ensuring protection to all the limbs and well arranged bones and joints. Ensure birth in esteemed and noble bodies for ever and in future.

These thirty six items are prayed in this Anuvaka for the body which is the cornerstone for upholding Dharma.

Jyaishhthyam cha ma aadhipathyam cha me manyushcha me
bhaamashcha meamashcha meambhashcha me
jemaa cha me mahimaa cha me varimaa cha me
prathimaa cha me varshhmaa cha me draaghuyaa cha me
vriddham cha me vriddhishcha me satyam cha me
shraddhaa cha me jagachcha me dhanam cha me
vashashcha me tvishhishcha me kriidaa cha me
modashcha me jaatam cha me janishhyamaanam cha me
suuktam cha me sukritam cha me vittam cha me
vedyam cha me bhuutam cha me bhavishhyachcha me
sugam cha me supatham cha ma riddham cha ma riddhishcha me
kliptam cha me kliptishcha me matishcha me sumatishcha me

I implove for granting of these to me. Recognition as the most cherished senior and eminent person overriding among men; combat resentment and control internal anger, and the out ward manifestation of anger; and the indepth mind and general character, and obtaining sweet waters; commanding and victory over enemies. The wealth and fame derived by me, from these successes, longed and valued by others; Increase of my worldly possessions, and my offsprings and perennial progeny to posterity and superiority born out of knowledge and personality, conscious of truth always, discipline and staunch belief in Vedas and scriptures in the days ahead and enhancement in both movable and immovable assets and treasure in Gold and Silver and in the special attractiveness and personal charm, Feeling pride of body; and in the diversion towards sports and other games and the pleasures accrued by such avocations and all that I inherited through heritage and for future acquisitions and proficiency in vedic mantras and the auspiciousness derived due to the conduct of such sacred rites and rituals. The wealth of past and future prosperity with great advanced strides with excellent and harmonious resorts for my stay and recreation as diversion, secured and well guarded path ways for my movements of coming and going, assured increased spiritual benefits and merits during and after life and all befitting sumptuous requirements to make my life journey most pleasing and comfortable and the will and ability to put them for efficient use, a perfect and balanced intellect and wisdom and the desterity to tackle difficult situation gloriously with tremendrous success.

These thirty eight things are requested in this Anuvaka.

Shancha me mayashcha me priyam cha menukaamashcha me
kaamashcha me saumanasashcha me bhadram cha me
shreyashcha me vasyashcha me yashashcha me
bhagashcha me dravinam cha me yantaa cha me
dhartaa cha me kshemashcha me dhritishcha me
vishvam cha me mahashcha me samvichcha me
gyaatram cha me suushcha me prasuushcha me
siiram cha me layashcha ma ritam cha me
amritam cha meayakshmam cha meanaamayachcha me
jiivaatushcha me diirghaayutvam cha meanamitram cha me
abhayam cha me sugam cha me shayanam cha me
suushhaa cha me sudinam cha me

Let Lord Shiva grant us happiness in both worlds on (earth and heaven). All the materials dearer and attractive and worthy of possession in heaven and endearing relations. Material and spiritual welfare; prosperity, cosy and comfort; name, fame and fortune and enormous riches, proper guidance from elders and well wishers, palatial mansions, and due support from all including parents. The capacity to protect all belongings earned and bequeathed, undawnted courage, chivalry, valour, stand fastness possessing the community pleasure and honour and be an embodiment of vedic knowledge and the profundicity to impart the same to all others, command obedience and service from the progeny, capacity to develop expertise in cultivation of agricultural works.

Ardent desire to conduct spiritual rituals and there by gain the fruits of the holy acts. Be free from bodily ailments, ensuring longevity, circumventing untimely death, devoid of enemies and antogonism, assured of bountiful sleep and a very successful and glamorous day and dawn.

These thirty six aspirations are prayed to be fulfilled in this third Anuvaka.

Uurkcha me suunritaa cha me payashcha me
rasashcha me ghritam cha me madhu cha me
sagdhishcha me sapiitishcha me krishhishcha me
vrishhtishcha me jaitram cha ma audbhidyam cha me
rayishcha me raayashcha me pushhtam cha me
pushhtishcha me vibhu cha me prabhu cha me
bahu cha me bhuuyashcha me puurnam cha me
puurnataram cha me akshitishcha me kuuyavaashcha me
annam cha meakshuchcha me vriihiyashcha me
yavaashcha me maashhaashcha me tilaashcha me
mudgaashcha me khalvaashcha me godhuumaashcha me
masuraashcha me priyamgavashcha meanavashcha me
shyaamaakaashcha me nivaaraashcha me

Let me be granted food, good reception, hospitality, milk, tasty sweet bountiful juices, ghee, honey and blessed with participating at food, drinking with others company, abundant agricultural activities, Sumptuous rains, Virgin cultivable fertile lands; with lushy tall sky high green trees and foliage, flower beds, gold, and costly and rare navaratna stones; blessed with great grand children with a pleasant feeling of possession and oneness and complete security and protection, with a well built and nourished and maintained body, with teaming cereals, pillets, pulses profusely available and proliferating, ever on the increase, devoid of hunger by consuming them perpetually with complete satisfaction, always with growing paddy, barley black gram, gingilly seeds, green gram castor oil seeds, wheat and White Bengal gram, with elongated bushy millets (small paddy) and fine Superior paddy and excellent roots and all readily available grains in the Jungles.

All the above thirty eight desires are prayed for to be fulfilled in this Anuvaka.

Ashmaa cha me mrittikaa cha me girayashcha me
parvataashcha me sikataashcha me vanaspatayashcha me
hiranyam cha me ayashcha me siisam cha me
trapushcha me shyaamam cha me loham cha me
agnishcha ma aapashcha me viirudhashcha ma oshhadhayashcha me krishhtapachyam cha me akrishhtapachyam cha me graamyaashcha me pashava aaranyaashcha yagyena kalpantaam
vittam cha me vittishcha me bhuutam cha me bhuutishcha me
vasu cha me vasatishcha me karma cha me
shaktishcha me arthashcha ma emashcha ma itishcha me gatishcha me

Let Lord grant me stone, earth spectrum of mountain ranges, basins of river waters, hillocks, sands, Medicinal herbs, tall and fruit bearing trees, gold, silver, lead, tin, steel, bronze and copper. Be blessed with fire, water, creepers, fine foliage ever lasting green vegetation, cultivable products, and stray growth millets, and sacrificial animals wild and domestic, wealth ancestral and acquired, progeny and property under acquisition, all worldly benefits, and accompanying advantages, hard earned income and valued belongings minor and major, cosy and comfortable dwellings and abodes to my progeny and the capability to perform sacred rituals and sacrificial rites such as yajnas perfectly and very successfully and enjoying the fruits there of, assuring harmony, happiness and prosperity achieving my desired objects and finally attaining the goal of liberation.

Thirty one specifice desires are prayed to be fulfilled in this fifth Anuvaka.

Agnishcha ma indrashcha me somashcha ma indrashcha me
savitaa cha ma indrashcha me sarasvatii cha ma indrashcha me
puushhaa cha ma indrashcha me brihaspatishcha ma indrashcha me
mitrashcha ma indrashcha me varunashcha ma indrashcha me
tvashhtaa cha ma indrashcha me dhaataa cha ma indrashcha me
vishhnushcha ma indrashcha meashvinau cha ma indrashcha me
marutashcha ma indrashcha me vishve cha me devaa indrashcha me
prithivii cha ma indrashcha meantariiksham cha ma indrashcha me
dyaushcha ma indrashcha me dishashcha ma indrashcha me
muurdhaa cha ma indrashcha me prajaapatishcha ma indrashcha me

This Anuvaka is titled as ‘Arthendram’ because all Gods are clubbed with Indra and Indra is God of Gods and he gets a share of all sacrificial offerings along with every God. Thus a bigger share is offered to Indra, the Antaryami. Thus twenty five Gods are invoked along with Indra to grant us benevolence. Agni, Indra, Soma and Indra; Sivata and Indra; Saraswati and Indra; Pusa and Indra; Bruhaspati and Indra; Mitra and Indra; Varuna and Indra; Tvasta and Indra; Vishnu and Indra; The two Aswins and Indra; The Maruts and Indra; The Visve devas and Indra; the earth and Indra; the intervening space in between celestial earth and Indra; the four sides (Disas) and the space above Indra and prajapati and Indra.
Ashushcha me rashmishcha meadaabhyashcha me
adhipatishcha ma upaashushcha me
antaryaamashcha ma aindravaayashcha me
maitraavarunashcha ma aashvinashcha me
pratipasthaanashcha me shukrashcha me
manthii cha ma aagrayanashcha me
vaishvadevashcha me dhruvashcha me
vaishvaanarashcha ma ritugraahaashcha me
atigraahyaashcha ma aindraagnashcha me
vaishvadevaashcha me marutvatiiyaashcha me
maahendrashcha ma aadityashcha me
saavitrashcha me saarasvatashcha me
paushhnashcha me paatniivatashcha me haariyojanashcha me

Let the vessels used in the sacred soma sacrifice be granted to us. They are the Amsu, the Rasmi, the Adhabya; Adhipati (for curds), the Upamsu (for Soma Juice) the Antaryama, the vessels for Mitra, Varuna, the twin Aswins, the pratiprastana, the Sukra, the Manthi, the Agramana, the Vaisvadeva, the Dhruva, the Vaisvanara, the Rtugrahas, the Atigrahas, Indra and Agni, for the Visvedas, for Maruts, the supreme Indra, Aditya, Savita, Saraswati, Pusa, Patnivata and the Hariyojanas.

Idhmashcha me barhishcha me vedishcha me
dhishhniyaashcha me sruchashcha me chamasaashcha me
graavaanashcha me svaravashcha ma uparavaashcha me
Adhishhavane cha me dronakalashashcha me vaayavyaani cha me puutabhrichcha me aadhavaniiyashcha ma aagniidhram cha me
havirdhaanam cha me grihaashcha me
sadashcha me purodaashaashcha me
pachataashcha me avabhrithashcha me svagaakaarashcha me

May God blesses me with all the external Sacrificial practices to perform the sacrifices. Such as sacred samidhaas (holy sticks) darbha (dried grass on the river banks) the vedica the flat form (Homa Kunda) to perform the Yagna, the money (Dakshina) and the raised seat for the Hotha, the vessels for Homams, the wooden vessel for keeping the soma juice an dthe instrument to prepare the juice, wooden knives and the four Homa gundams (the pits for offering the Homa) dravya, wood from fig trees, vessel made of banyan tree in which the crushed juice is stored, and the mud pots, and the lighting place of fires; the raised elevated place for keeping the Havis and the wives of the priests and the high raised seating place for the udhghata who chants the mantras and to keep the rice and cooked offering in the sacrificial Homa fire and for the auspicious bath at the end of the Homa ritual and for invoking Gods in the Sacrificial fire by mantras.

Agnishcha me dharmashcha mearkashcha me
suuryashcha me praanashcha meashvamedhashcha me
prithivii cha meditishcha me ditishcha me
dyaushcha me shakkvariirangulayo dishashcha me
yagyena kalpantaam rikcha me saama cha me stomashcha me
yajushcha me diikshaa cha me tapashcha ma ritushcha me
vratam cha me ahoraatrayorvrishhtyaa brihadrathantare cha me
yagyena kalpetaamh

Let Lord grant me the sacrificial fire, the pravarga for performing soma yaga, the Arka, Suurya and praana Homa and the horse Sacrifice and the deities earth Aditi, Dhiti, heaven, the pointing finger of the holy sacrifices, and all the requisite necessities for the performance of the holy sacrifices, and the powerful mantras in the veda i.e, Rig veda, Sama Veda, Stoma Mantras in Adharvana veda and yajur veda, the Diiksha to perform the ritual and the necessary time to conduct the Homa, the vrata, the oaths, the disciplines codified and sumptuous constant rains day in and day out with the two i.e, Bruhat and Ritantara hymns for the successful efficacious sacrifices.

Garbhaashcha me vatsaashcha me travishcha me
travii cha me dityavaath cha me dityauhii cha me
pajnchaavishcha me pajnchaavii cha me trivatsashcha me
trivatsaa cha me turyavaath cha me turyauhii cha me
pashhthavaath cha me pashhthauhii cha ma ukshaa cha me
vashaa cha ma rishhabhashcha me vehashcha me anadvaajncha me
dhenushcha ma aayuryagyena kalpataam praano yagyena kalpataamapaano yagyena kalpataam vyaano yagyena kalpataam chakshuryagyena kalpataam shrotram yagyena kalpataam mano yagyena kalpataam vaagyagyena kalpataam aatmaa yagyena kalpataam yagyo yagyena kalpataamh

Let me be granted the protection of calves in the wombs of the cows new born and one half year old male and female off springs, and two year male and female calves, two and half year old male and female calves and also three years calves males and females and four years calves male and female and five years calves male and female, the majestic breeding bulls, the virgin cows and the non conceived cows, the newly delivered ones the luggage pullers and all these are made efficious to be very useful for multipurpose and be granted long life full of sacrifices with praana, Apaana, Vyaana airs, the eye and ear with sacrifices of the ming, speech, the Ego ‘I’ along with sacrifices with perfection in the truest term.

This tenth Anuvaka consists of thirty one specific desires to be granted as ultimate ones.

Ekaa cha me tisrashcha me pajncha cha me sapta cha me nava cha ma ekadasha cha me trayodasha cha me pamchadasha cha me saptadasha cha me
navadasha cha ma eka vishatishcha me trayovishatishcha me
pamchavishatishcha me saptavishatishcha me navavishatishcha ma

ekatrishachcha me trayastrishachcha me chatasrashcha me
ashhtau cha me dvaadasha cha me shhodasha cha me
vishatishcha me chaturvishatishcha meashhtaavishatishcha me
vaatrishachcha me shhattrishachcha me chatvarishachcha me

chatushchatvaarishachcha meashhtaachatvaarishachcha me
vaajashcha prasavashchaapijashcha kratushcha suvashcha muurdhaa cha
vyashniyashcha antyaayanashcha antyashcha bhauvanashcha
bhuvanashchaadhipatishcha

Let me be granted the uneven number one, three, five, seven, Nine, eleven, thirteen, fifteen, seventeen, Nineteen, twentyo ne, twenty three, twenty five, twenty seven, twenty Nine, and thirty one, thirty three, and even numbers four, eight, twelve, and sixteen, twenty, and twenty four, twenty eight, thirty two thirty six, and forty and forty four, forty eight to ensure food and its production, its continuity, and the urge to enjoy, the origin of all productions, the sun, the heaven, the head of all, the infinite, the all pervading like the sky, time and the like present at the end of total consummation exists at the end of it on the earth as universal form, the Antaryami the immortal, the inner ruler of every thing, the omni present and omni potent.

Chamakam Shanti patha

Idaa devahuurmanuryagyaniirbrihaspatirukthaamadaani shasishhadvishvedevaah
suuktavaachah prithiviimaatarmaa maa hisiirmadhu manishhye madhu janishhye madhu vakshyaami madhu vadishhyaami madhumatiim devebhyo vaachamudyaasa
shushruushhenyaam manushhyebhyastam maa devaa avantu shobhaayai pitaroanumadantu

The Divine Gods are imploved through the mantras of Kamadhenu. Manu does the Sacrifices, Bruhaspati recites the pleasant mantras. Let these praises of Visva devas and mother earth save me from sufferance. Let my pleasant thoughts bring forth pleasant actions and the resultant enjoyable fruits. Let my Joyous offerings bear fine and worthy speech and my words pleaseth the divinity, make men lend their ears to gladden and Gods enlighten me and invoke my speech very powerful and my fore fathers feel excellently glad over it and bless me to perpetuate it.

Om shaantih shaantih shaantih. • Narasimhaye: If you are able to talk to your or sister and your girl cousins, you will be able to speak to any girl you like. Don't be shy. Try to be confident in
 • arjun: sir please help me I cannot talk to any girl I'm not frank and I am very afraid of doing things I think what the world will think I don't have confide
 • Narasimhaye: I meant do Puja , not pika sorry.