Narasimhaye’s Blog

The Thousand Names of Ganesh

Posted on: October 29, 2008

The Thousand Names of Ganesh

SHREE GANESHAYA NAMAH SHREE DEVI SARASWATEYA NAMAH SHREE GURUBHYO
NAMAH OM GANESHWARAI NAMAH OM GANKRIDYA NAMAH OM GANNATHAYA NAMAH OM
GANADHIPAYA NAMAH OM EKDRISHTAYA NAMAH OM VAKRATUNDAYA NAMAH OM
GAJVAKRAYA NAMAH OM MAHODARAYA NAMAH OM LAMODARAYA NAMAH OM
DHUMRAVARANAYA NAMAH OM VIKTAYA NAMAH OM VIGHNANAYAKAYA NAMAH OM
SUMUKHAYA NAMAH OM DUMU NAMAH OM BUDDHAYA NAMAH OM VIGHNARAJAYA NAMAH
OM GAJANAYA NAMAH OM BHIMAYA NAMAH OM PRAMODAYA NAMAH OM AANODAYA
NAMAH OM SURAN NANDAYA NAMAH OM MOHATKATAYA NAMAH OM HAYRAMBHAYA
NAMAH OM SHAMBARAYA NAMAH OM SHAMBHAVEY NAMAH OM LAMBAKARNAYA NAMAH
OM MAHABALAYA NAMAH OM NANDANAYA NAMAH OM ALAMPATAYA NAMAH OM
ABHIRVEY NAMAH OM MEGHNADAYA NAMAH OM GANGAJAYA NAMAH OM VINAYKAYA
NAMAH OM VIRUPAKSHAYA NAMAH OM DHIRSHURAYA NAMAH OM VARPRADAYA NAMAH
OM MAHA GANPATYE NAMAH OM BUDDHIPRIYAYA NAMAH OM SHIPRA PRASADNAYA
NAMAH OM RUDRA PRIYAYA NAMAH OM GANADHYAKSHAYA NAMAH OM UMA PUTRAYA
NAMAH OM AAGHNASHAYA NAMAH OM KUMAR GURVE NAMAH OM EESHAN PUTRAYA
NAMAH OM MUSHAK VAHANAYA NAMAH OM SIDDHI PRIYAYA NAMAH OM SIDDHA
VINAYAKAYA NAMAH OM SIDDHAYA NAMAH OM AVIGHAYA NAMAH OM TUMBARVE
NAMAH OM SIMHAVANAYA NAMAH OM MOHINI PRIYAYA NAMAH OM KATAGKANTAYA
NAMAH OM RAJ PUTRAYA NAMAH OM SHAALKAYA NAMAH OM SAMMITAYA NAMAH OM
AMITAYA NAMAH OM KUSHMA MANDSAMSAMBHOOTHYE NAMAH OM DURJAYA NAMAH OM
DHURJAYA NAMAH OM JAYAYA NAMAH OM BHOOPATYE NAMAH OM BHOOVANPATYE
NAMAH OM AVYAYA NAMAH OM VISHWAKATRE NAMAH OM VISHWA MUKHAYA NAMAH OM
VISHWA RUPAYA NAMAH OM NIDHYE NAMAH OM GHRUNYE NAMAH OM KRAYE NAMAH
OM KAVINA MRUSHBHAYA NAMAH OM BHRAMANAYA NAMAH OM BHRAMANASPATYE
NAMAH OM JYESHTA RAJAYA NAMAH OM NIDDHI PRIYA PATI PRIYAYA NAMAH OM
SURYA MANDAL MADHYA GAYAY NAMAH OM KARAHATIDHAVSTA SINDHU SALILAYA
NAMAH OM PUSHDANTABHIDE NAMAH OM UMANGKELIKUTUKINE NAMAH OM MUKTIDAYA
NAMAH OM KUKPALNAYA NAMAH OM KIRITINE NAMAH OM KUNDALINE NAMAH OM
HARINE NAMAH OM VANMALINE NAMAH OM MANOMAYAY NAMAH OM
VYUUKHYAHATYDTYATSHRIYE NAMAH OM PADAHATIJITSHITYE NAMAH OM
SADHYOJAATSVARNAMUJYAMEKILINE NAMAH OM DUDIRMITHRITE NAMAH OM
DUSWAPNAHRITE NAMAH OM PRASHANAYA NAMAH OM GUNINE NAMAH OM
NAADPRATITHISTAYA NAMAH OM SURUPAYA NAMAH OM SARVANETRADHIVASAYA
NAMAH OM VIVASANA SHRAVAYA NAMAH OM PITAMBARAYA NAMAH OM KHANDARDAYA
NAMAH OM KHANDENDUKRUTSHEKHARYA NAMAH OM CHITRANGDASHYAMDASHNAYA
NAMAH OM BHAALCHANDRAYA NAMAH OM CHATURBHURJAYA NAMAH OM YOGADHIPAYA
NAMAH OM TARKSTAYA NAMAH OM PURSHAYA NAMAH OM GAJKARNAKAYA NAMAH OM
GANADHIRAJAYA NAMAH OM VIJAYASTHIRAJAYA NAMAH OM GAJPATIDWAJINE NAMAH
OM DEVDEVAYA NAMAH OM SAMARPRANDIPKAYA NAMAH OM VAYUKILKAYA NAMAH OM
VIPPASCHIDVARDAYA NAMAH OM NANDONANDBHINAALHAKAYA NAMAH OM
VARAHARDANAYA NAMAH OM MRITUNJAYA NAMAH OM VYAGHRAJINAMBARAYA NAMAH
OM ECCHASHAKTIDHARYA NAMAH OM DEVTRATE NAMAH OM DYATAVIMARDANAYA
NAMAH OM SHAMBHUVAKRRODHYAYA NAMAH OM SHAMBUKOPAGNE NAMAH OM
SHAMBUHASYABHUVE NAMAH OM SHAMBUTEJESE NAMAH OM SHIVSHOKHARINE NAMAH
OM GAURISUKAHAYA NAMAH OM UMANGMALJAYA NAMAH OM GAURI TEJ BHUVE NAMAH
OM SWADHUMIBHAVAYA NAMAH OM YAGNA KAYAYA NAMAH OM MAHANADAYA NAMAH OM
GIRIVASHMARNE NAMAH OM SHUBANAYA NAMAH OM SARVADEVATMANYE NAMAH OM
BRAHMA MURGHANE NAMAH OM KUKUPSHRUTYE NAMAH OM BRAHMADKUMBHAYA NAMAH
OM CHILYOMBHALAYA NAMAH OM SATYASHIRORUHAYA NAMAH OM
JAGAZAMADHLOYMESHNIMESHAYA NAMAH OM AGNEYAKRASOMDRUSHE NAMAH OM
GIRIDREKARDAYA NAMAH OM GHARMAGHARMESHTAYA NAMAH OM SAMBRUHITATAYA
NAMAH OM GRAHATSHARDASHNAYA NAMAH OM VANIJIVHAYA NAMAH OM
VASVANASIKAYA NAMAH OM KULACHALANSAYA NAMAH OM SOMAKARGHANTAYA NAMAH
OM RUDRASHIROGHARAYA NAMAH OM NADINANDBHUJAYA NAMAH OM TARKANSAKAYA
NAMAH OM BHRUMDHYASANSTHITHKARAYA NAMAH OM BRAHMAVIDYAMADOTKAYA NAMAH
OM VYOMANABHAYE NAMAH OM SHRIHRIDHAYA NAMAH OM MERU PRUSHTAYA NAMAH
OM ARNAVODARAYA NAMAH OM PRITHVIKATYE NAMAH OM SRISHTILINGAYA NAMAH
OM SHELORVE NAMAH OM DASRAJAANOKAYA NAMAH OM PATALJHANGAYA NAMAH OM
MUNIPADYE NAMAH OM KALANGHOSTHTAYA NAMAH OM TRIYATNAVE NAMAH OM
JYOTINARNDA LA LALANGULAYA NAMAH OM HRIPADAYALANIRSHALAYA NAMAH OM
HRIPADMAKARNIKASHALIVIYATKELISARVOVARAYA NAMAH OM
SADBHAKTDHYANIGADHAYA NAMAH OM PUJAVARINIVIRTAYA NAMAH OM PRATAPINE
NAMAH OM KASHYAPSUTAYA NAMAH OM GANPAYA NAMAH OM VISHTPINE NAMAH OM
BALINE NAMAH OM YASHVASINE NAMAH OM SVOJHASE NAMAH OM PRATHMAY NAMAH
OM PRATHAMESHVARAYA NAMAH OM CHINTAMANIDVIPATYE NAMAH OM
KALPADROMVANALAYA NAMAH OM RATNAMANDAPAMDHYASTAYA NAMAH OM RATNA
SINHA SHRAYAYA NAMAH OM TRIVASHIVODHRUTPADAYA NAMAH OM JWALINI
MAULILALITAYA NAMAH OM NANDANANDITPITHSHRIYE NAMAH OM
BHOGDABHUSHITASANAYA NAMAH OM SAKAMDAYINIPITHAYA NAMAH OM
SPHURDURGRASANASHRAYA NAMAH OM TEJOVATISHIRRORATNAYA NAMAH OM
SATYANITYAVATISITAYA NAMAH OM SARVASHAKTAYAMBIJASHRAYA NAMAH OM
LIPIPADAMASANADHARAYA NAMAH OM VANIHADHAMTRAYASHRAYA NAMAH OM
UNNATPRAPADAYA NAMAH OM GUDAGULPHAYA NAMAH OM SAVAVRUTPASHIRNKAYA
NAMAH OM PINJHANGAYA NAMAH OM SHLISHTAJHANVE NAMAH OM STHULORVE NAMAH
OM PRONMATKATYE NAMAH OM NIMNABHAYE NAMAH OM STHOOLKUKSHAVE NAMAH OM
PINVAKSHAVE NAMAH OM BRIHUTBHUJAYA NAMAH OM PINASKANDAYA NAMAH OM
KAMBUKANTAYA NAMAH OM LAMBOVASTHAYA NAMAH OM LAMBANASIKAYA NAMAH OM
BHAGNAVAMARDAYA NAMAH OM TUNGASAVYADANTAYA NAMAH OM MAHAHANVE NAMAH
OM HRASVANETRATRAYA NAMAH OM SHOORPAKARNAKAYA NAMAH OM NIBIDMASTAYA
NAMAH OM STABKAKAARKUMBHARGRAYA NAMAH OM RATNAMAULYE NAMAH OM
NIRANGKUSHAYA NAMAH OM SARPAHARKATISUTRAYA NAMAH OM SARPAYAGNOPAVITVE
NAMAH OM SARPAKOTIRKATAYA NAMAH OM SARPAGREVAYAKATANGAYA NAMAH OM
SARPAKAKSHODARABANDHAYA NAMAH OM SARRPARAJOTARIYAKAYA NAMAH OM
RAKTAYA NAMAH OM RAKTAMBHARAYA NAMAH OM RAKTAMALYAVIBHUSHAYA NAMAH OM
RAKTAKSHENAYA NAMAH OM RAKTAKARAYA NAMAH OM RAKTALVOSHTAPALLAVAYA
NAMAH OM SHVETALAYA NAMAH OM SHVETAMDHARAYA NAMAH OM
SHVETMALYAVIBHUSHNAYA NAMAH OM SHVETATPATRARUCHIRAYA NAMAH OM
SHVETCHAAMRAVIJITAYA NAMAH OM SARVANJAYASAMPURANALAKSHNA NAMAH OM
SARVANBHARANSHOBHADAYA-LAKSHITA NAMAH OM SARVASHOBHASAMVITAYA NAMAH
OM SARVAMANGALMAANGLAYA NAMAH OM SARVAKARNAKARNAYA NAMAH OM SHANGIRNE
NAMAH OM BIJIPURINE NAMAH OM GADADHRAYA NAMAH OM IKSHULCHAAPADHARAYA
NAMAH OM SHOOLINE NAMAH OM CHAKRAPANYE NAMAH OM SHROJBHRUTE NAMAH OM
PAASHINE NAMAH OM DHRITDPALAYA NAMAH OM SHAALIMANJARIBHRUTE NAMAH OM
SVANDANTABHRUTE NAMAH OM KALPAVALLIDHARAYA NAMAH OM
VISHWEBHAYADAIKARAYA NAMAH OM VASHINE NAMAH OM AKSHAMALADHARAYA NAMAH
OM NAYAN MUDRAVATE NAMAH OM MUDGARAYUDHAYA NAMAH OM PURNA PATRINE
NAMAH OM KAMBUDHARAYA NAMAH OM VIDHYUTISAMUDKAYA NAMAH OM
MATRULINGADHARYA NAMAH OM CHUTKALIKABHRUTE NAMAH OM CHUTKALIKABHRUTE
NAMAH OM KOOTHARVATYE NAMAH OM PUSHKAR STASVARNAGHATIPURNA-RATNABHI
VARSHAKAYA NAMAH OM BHARATI SUNDARI NATHAYA NAMAH OM
VINAYAKRATIPRIYAYA NAMAH OM MAHALKSHMI PRIYATAMAYA NAMAH OM SIDDHA
LAKSHMI MANORAMAYA NAMAH OM RAMA RAMESH PURUVANGAYA NAMAH OM
DAKSHINIMAMAHESWARAYA NAMAH OM MAHAVIRAHA VAMANGAYA NAMAH OM RATI
KANDARPASCHIMAYA NAMAH OM AAMODAMODJANAYA NAMAH OM SPRAMOD
PRAMODANAYA NAMAH OM SAMEDHITSMRUDHISHRIYE NAMAH OM RIDHI SIDDHI
PRAVARTKAYA NAMAH OM DATTASAUMUKHASUMUKHAYA NAMAH OM
KANTIKANDLITASHRAYA NAMAH OM MANDANAVATYASHRITANGRAHYE NAMAH OM
KRUTDAUMUKHYADUMURKHAYA NAMAH OM VIGHNASAMPALLVOPGHANYA NAMAH OM
SEVONNIDRAMADRAVYAYA NAMAH OM VIGHNAKRUTIGHANCHARNAYA NAMAH OM
DRAVINISHAKTI SATKRUTAYA NAMAH OM TRIVAPRASANAYANAYA NAMAH OM
JWALINIPALINILEKDHRUSHYE NAMAH OM MOHINIMOHANAYA NAMAH OM
BHOGDAYINIKANTIMANDITAYA NAMAH OM KAMINIKANTAVAKRASHRIYE NAMAH OM
ADHISHTAVAVASUNDHRAYA NAMAH OM VASANDHARAMDONDHAMAHA-
SHANGNIDHIPRABHAVE NAMAH OM NANDISUMATIMAULIMAHAPADMINI-DHIPRABHAVE
NAMAH OM SARVA SADGURU SAMNVEYAYA NAMAH OM SHOCHISKESHAHAHRIDYASHRAYA
NAMAH OM ESHAANMURGHNE NAMAH OM DEVENDRASHIKHAYE NAMAH OM PAVANANDAYA
NAMAH OM AJRAPRATYEGRANAYANAYA NAMAH OM DIVYASTRANAPRAYOGRIDE NAMAH
OM AIRAVATADISVAARSHA VARNAVARNPRIYAYA NAMAH OM
VJRAYADASTRAPARIVARAYA NAMAH OM GANACHANDASAMASHRAYA NAMAH OM
JAYAYPARIVARAYA NAMAH OM VIJAYAVIJAYAVAHAYA NAMAH OM
AJITACHIRTPABJAYA NAMAH OM NITYANITYAWANTISITAYA NAMAH OM
VILASINIKRUTLAASAYA NAMAH OM SHAUNDISAUNDARY AMANDITAYA NAMAH OM
ANANTAANANTSUKHDAYA NAMAH OM SUMANGALSUMANGALAYA NAMAH OM
ICCHASHAKTINYANSHAKTIKRIYA-SHAKTINIVESHITAYA NAMAH OM
SUBHAGASHANSHRITPADAYA NAMAH OM LALITA LALITASHRAYA NAMAH OM
KAMINIKAMANAYA NAMAH OM KAMMALINI KELILALATAYA NAMAH OM
SARASWATASHRAYA NAMAH OM GAURINANDANAYA NAMAH OM SHREENIKETANAYA
NAMAH OM GURU GUPTAPADYA NAMAH OM VACHASIDDHAYA NAMAH OM
VAGHIESHWARIPATYE NAMAH OM NALINIKAMYKAYA NAMAH OM VAMRAMAYA NAMAH OM
JYESTHMANORMAYA NAMAH OM RAUDRIMUDRIPADABJAYA NAMAH OM HUMBIJAYA
NAMAH OM TUNG SHAKTIKAYA NAMAH OM VISHWADIJANNATRANAYA NAMAH OM
SWAHASHAKTEYE NAMAH OM SAKILKAYA NAMAH OM AMRITABIDH KRUVASAYA NAMAH
OM MADDHURNITLOCHANAYA NAMAH OM UCHISTGANYA NAMAH OM UCHISTGANESHAYA
NAMAH OM SARVAKALIKASANSADHIYE NAMAH OM NITYASHAIVAYA NAMAH OM
DIGAMBARAYA NAMAH OM AANPAYAYA NAMAH OM ANANTDRUSTAYA NAMAH OM
APREMAYA NAMAH OM AJRAMARAYA NAMAH OM AANAVILAYA NAMAH OM APRATIRYAYA
NAMAH OM AHACHUTAYA NAMAH OM AMRITAY NAMAH OM AKSHARYA NAMAH OM
APRATKARAYA NAMAH OM AKSHAYAYA NAMAH OM AJAAYAYA NAMAH OM ANADHARAYA
NAMAH OM ANAAMYAYA NAMAH OM AMALAYA NAMAH OM AMOGHSIDDHYE NAMAH OM
ADVETAYA NAMAH OM AGHORAYA NAMAH OM APRAMITANAYA NAMAH OM ANANAKARAYA
NAMAH OM ABHIBHOOMYAGRIBALGHNYAYA NAMAH OM AYAKTALAKSHANAYA NAMAH OM
ADHARPITHAYA NAMAH OM ADHARAYA NAMAH OM ADHAR RADHEYA NAMAH OM
AAKHOKETANAYA NAMAH OM ASHA PURKAYA NAMAH OM AAKHO MAHA RATHAYA NAMAH
OM IKSHU SAGARMADHYASTAYA NAMAH OM IKSHU BHAKSHAN LALSAYA NAMAH OM
IKSUCHAAPTRIEKSHRIYE NAMAH OM IKSHUCHAAPNIVESVITAYA NAMAH OM INDRANIL
SAMDHYUTYE NAMAH OM INDIVARDALSHAMAYA NAMAH OM INDUMANDALNIRMALAYA
NAMAH OM INDHMAPRIYAYA NAMAH OM IDABHAGAYA NAMAH OM IRADHAMNE NAMAH
OM INDIRAPRIYAYA NAMAH OM ISWAKU VIGHNA VIDHWANISE NAMAH OM
ITIKARTAYATEPISTAYA NAMAH OM ISHAANMAULAYE NAMAH OM ISHAANAYE NAMAH
OM ISHAANSUTAYA NAMAH OM ITIGHNE NAMAH OM ISHNATRAYA KALPANTAY NAMAH
OM IHMAMATRA VIVAJITAYA NAMAH OM UPENDRAYA NAMAH OM UDDABHRUNMAULAYE
NAMAH OM UNDERKABLIPRIYAYA NAMAH OM UNNATANNAYA NAMAH OM
UDARRAVIDASHARGRANE NAMAH OM URJSWATE NAMAH OM USHMAMALAMDAYA NAMAH
OM USHAPOHADURASDAYA NAMAH OM RIDHISIDDHIPRADAYKAY NAMAH OM RINTRAYA
VIMOCHKAYA NAMAH OM LUPTA VIGHNAYASVABHAKTANA NAMAH OM LUPTA SHAKTAYA
SURDVISHA NAMAH OM LUPTA VIPSHOT NASHANAYA NAMAH OM EKAR PITHA
MADHYASAYA NAMAH OM EKPAADKRUTASMAYA NAMAH OM EJITAKHILDYASHRIYE
NAMAH OM EDHITHAKHILAMSSHRREYAYA NAMAH OM AISHWARIAM NIDHYE NAMAH OM
AISHWARAYAYA NAMAH OM EHIKAMUSHKIMPRADAYA NAMAH OM
ERAMBHDASMUNMESHAYA NAMAH OM ERAWATNIBHANNAYA NAMAH OM OMKAR VACHAYA
NAMAH OM OMKARAYA NAMAH OM OJASWATE NAMAH OM OSHDHIPATYE NAMAH OM
AUDHARYANIDHYE NAMAH OM AAUDYATDHURAYA NAMAH OM AAUNATYANISWANAYA
NAMAH OM ANKUSHAYASURNAGANA NAMAH OM ANKUSHAYASURVIDHIVISHAM NAMAH OM
AAMAST VISARGANTPADESHOOPARI-KIRTITAYA NAMAH OM KAMANDALOODHARAYA
NAMAH OM KALPAYA NAMAH OM KARPADANE NAMAH OM KALBHANNAYA NAMAH OM
KARMASHAKSHINE NAMAH OM KARMAKARTYE NAMAH OM KARMA KARMAPHALPRADYA
NAMAH OM KADAMGOLKAKARAYA NAMAH OM KUSHMANDGANNAYAKAYA NAMAH OM
KARUNYADHEYAYA NAMAH OM KAPILAYA NAMAH OM KAYKAYA NAMAH OM
KATISUTRABHOOTE NAMAH OM SARVAYA NAMAH OM KHADAGAPRIYAYA NAMAH OM
KHADAGKHANTANTASAYA NAMAH OM KHANIMARLAYA NAMAH OM
KHALVAATSHRUNGNILAYAYA NAMAH OM KHATVANGHINE NAMAH OM KHADURASDAYA
NAMAH OM GUNADHAYAYA NAMAH OM GAHANAYA NAMAH OM GASTHAYA NAMAH OM
GADYA PADYA SURDHARNAVAYA NAMAH OM GADYA GAAN PRIYAYA NAMAH OM
GARJAYA NAMAH OM GEETGIRVANAPURVAJAYA NAMAH OM GHYACHAARRATAYA NAMAH
OM GHUYHAYA NAMAH OM GHUYAGAMANIRUPITAYA NAMAH OM GHUABDHISYAY NAMAH
OM GURUGMAVAHAYA NAMAH OM GURORGURVE NAMAH OM GHANTAGHARGHARIKAMALINE
NAMAH OM GHATODHARAYA NAMAH OM CHANDAYA NAMAH OM CHANDESWAR SURUDE
NAMAH OM CHANDISHAYA NAMAH OM CHAND VIKRAMAYA NAMAH OM CHARACHARPATYE
NAMAH OM CHINTAMANI CHARVANLALSAYA NAMAH OM CHANDSE NAMAH OM
CHANDVOPUSE NAMAH OM CHANDODURLAKSHAYA NAMAH OM CHANDVIGHRAHAYA NAMAH
OM JAGADHYONAYE NAMAH OM JAGADHSHAKSHINE NAMAH OM JAGADISHAYA NAMAH
OM JAGAN MAYAYA NAMAH OM JAPAYA NAMAH OM JAPPARAYA NAMAH OM JAPYAYA
NAMAH OM JHINVASIMNHASANAPRABHVE NAMAH OM ZHALAZALOLSADANAZHANKARIBH-
RAMARA KULAYA NAMAH OM TANZHANKKARSPHARSAURAVAYA NAMAH OM
TANZHANKKARMANINUPURAYA NAMAH OM TADHVIPALLAVANTHANSTA SARVA NAMAH OM
MANTREK SIDDHIDAYA NAMAH OM DINDIMUNDAYA NAMAH OM DAKINISHAYA NAMAH
OM DAMRAYA NAMAH OM DINDIMPRIYAYA NAMAH OM DHAKKAANINADMUDITAYA NAMAH
OM DHAUKAYA NAMAH OM DHUNDI VINAYAKAYA NAMAH OM
TATVANAAMPRAMAYATATVAYA NAMAH OM TATVAMPADNIRUPITAYA NAMAH OM
TARKANTKAYA NAMAH OM TARKAYA NAMAH OM TARKANTKAYA NAMAH OM STHANWAY
NAMAH OM STHANUPRIYAYA NAMAH OM STHATTRE NAMAH OM
STHAVARAYAJUNGMAYAJAGTE NAMAH OM DAKSHA YADHAPRAMATHNAYA NAMAH OM
DAATRE NAMAH OM DANVAMOHANANAYA NAMAH OM DAYA VATYE NAMAH OM DIVYA
VIBHAYAYA NAMAH OM DANDBHRUTE NAMAH OM DANDNAYAKAYA NAMAH OM
DATTAPRABHINNABHRAMALAYA NAMAH OM DYATTYA VAARNADARNAYA NAMAH OM
DRASTAMLAGNADVIPGHATAYA NAMAH OM DEVARTHA NRUGJAKRUTYE NAMAH OM
DHANDHANYAPATYE NAMAH OM DHANYAYA NAMAH OM DHANDAYA NAMAH OM
DHARNIDHARAYA NAMAH OM DHANYEKPRAKATAYA NAMAH OM DHYEYAYA NAMAH OM
DHYANAYA NAMAH OM DHYANPARAYANA NAMAH OM NANDYAYA NAMAH OM NANDIPRIYA
NAMAH OM NADAYA NAMAH OM NADMADHYAPRATHISTAYA NAMAH OM NISKALAYA
NAMAH OM NIRMALAYA NAMAH OM NITYAYA NAMAH OM NITYANITYAYA NAMAH OM
NIRMAYAYA NAMAH OM PRASMAYEYOMNE NAMAH OM PARASMAYEDHAMNE NAMAH OM
PARMATMANYE NAMAH OM PARSMAYEPADAYA NAMAH OM PARATPARAYA NAMAH OM
PASHUPATYE NAMAH OM PASHUPASHIVIMOCHKAYA NAMAH OM PURNANANDAYA NAMAH
OM PARANDAYA NAMAH OM PURANANDAYA NAMAH OM PARANANDAYA NAMAH OM
PURANPUROSHTAMAYA NAMAH OM PADMAPRASNYENAYA NAMAH OM
PRANANPRANMOCHANAYA NAMAH OM PRAMANPRATYATIYAYA NAMAH OM
PRANATATINIVARNAYA NAMAH OM PHALHASTAYA NAMAH OM PHANIPATYE NAMAH OM
PHETKARAYA NAMAH OM PHANITPRIYAYA NAMAH OM BAANARCHITANGIYIGULAYA
NAMAH OM BAALKELIKUTUHALINE NAMAH OM BRAHMANE NAMAH OM
BRAHMARCHITPADAYA NAMAH OM BRAHMACHAARINE NAMAH OM BHRUHASPATYE NAMAH
OM BHRINANADAYAGRAYACHITKARAYA NAMAH OM BRAHMANDAVALIMEKHALAYA NAMAH
OM BHARGAYA NAMAH OM BHADRAYA NAMAH OM BHYAPHAYA NAMAH OM BHAGWATE
NAMAH OM BHAGTISULABHAYA NAMAH OM BHUTIDAYA NAMAH OM
BHUTIBHUSHANANAYA NAMAH OM BHAVYAYA NAMAH OM BHOOTALYAYA NAMAH OM
BHOGMADMATMANORAMAYA NAMAH OM MEKHLAVATE NAMAH OM MANDAGATYE NAMAH OM
MATITKAMALEKSHANAYA NAMAH OM YADNYAPATYE NAMAH OM YADNYAGOPTRE NAMAH
OM YADNYAPHALPRADAYA NAMAH OM YASHASKARAYA NAMAH OM YOGAGAMYAYA NAMAH
OM YAGNIKAYA NAMAH OM YACHAKPRIYAYA NAMAH OM RASAYA NAMAH OM
RASPRIYAYA NAMAH OM RASYAYA NAMAH OM RANJKAYA NAMAH OM RAVANARCHITAYA
NAMAH OM RAJORAKSHAKARAYA NAMAH OM RATHNAGHARBHAYA NAMAH OM
RAJYASUKHPRADYA NAMAH OM LAKSHAYA NAMAH OM LAKSHAPRADYA NAMAH OM
LAYASTHAYA NAMAH OM LADDUKPRIYAYA NAMAH OM LAASYAPARAYA NAMAH OM
LABHKULLOKAVISHRUTAYA NAMAH OM VARANYAYA NAMAH OM VANNIVADANAYA NAMAH
OM VANNYAYA NAMAH OM VEDANTGOCHARAYA NAMAH OM VIKARNE NAMAH OM
VISHWATASCHYACHAKSHUSHE NAMAH OM VIDHATRE NAMAH OM VISHWATOMUKHAYA
NAMAH OM VAAMDEVAYA NAMAH OM VISHWANETRE NAMAH OM VAJRIVAJRANIVANAYA
NAMAH OM VISHWABANDANVISHKAMBHA-DHARAYA NAMAH OM VISHWEWARPRABHAVE
NAMAH OM SHABDHABRAHMANE NAMAH OM SHAMPRAPAYAYA NAMAH OM
SHAMBHUSHAKTIGANESHWARAYA NAMAH OM SHASTRE NAMAH OM SHIKHAGRANILAYA
NAMAH OM SHARANYAYA NAMAH OM SHIKRESWARAYA NAMAH OM
SHADHRUTUKUSUMASTRAGVINE NAMAH OM SHADADHARAYA NAMAH OM SHADAKSHARAYA
NAMAH OM SAUSARNANDAYA NAMAH OM SARUVADANAYA NAMAH OM
SARVBHESHEJBHESJAYA NAMAH OM SRUSHTISTITILAYAYAKRIDAYA NAMAH OM
SURKUNJARBHEDNAYA NAMAH OM SINDHURITMAHAKUMBHAYA NAMAH OM
SADSVAYADKTIDAYAKAYA NAMAH OM SAKSHINE NAMAH OM SAMURADAMANTHANAYA
NAMAH OM SVASWAMVEDAYA NAMAH OM SVADAKSHINAYA NAMAH OM SWATANTRAYA
NAMAH OM SATYASANKALPAYA NAMAH OM SAAMGAANARTAYA NAMAH OM SUKHINE
NAMAH OM HAVSAYA NAMAH OM HASTIPISACHISAYA NAMAH OM HAVANAYA NAMAH OM
HAVYAKAVYABHUJE NAMAH OM HAVYAYA NAMAH OM HUTATPRIYAYA NAMAH OM
HARSHAYA NAMAH OM HALEKHAMANTRAMADHYAGAYA NAMAH OM KSHETRADHIPAYA
NAMAH OM SHAMABHATRE NAMAH OM SHAMAPARARAYANAYA NAMAH OM
SHIPRAKSHEMKARAYA NAMAH OM SHEMANANDAYA NAMAH OM SHONISURDHURBHAYA
NAMAH OM DHARMAPADAYA NAMAH OM ARTHDAYA NAMAH OM KAAMDAATRE NAMAH OM
SAUBHAGYAVARDHANAYA NAMAH OM VIDYAPRADAYA NAMAH OM VIBHAVDAYA NAMAH
OM BHUKIMUKTIPHALPRADAYA NAMAH OM AABHIRUPRAKARAYA NAMAH OM
VIRSHRIPRADAYA NAMAH OM VIJAYPRADAYA NAMAH OM SARVAVASHYAKARAYA NAMAH
OM GARBHADOSHGHNE NAMAH OM PUTRA PAUTRADAYA NAMAH OM MEDHADAYA NAMAH
OM KIRTIDAYA NAMAH OM SHOKHANINE NAMAH OM DORHAGYANAASHINANAYA NAMAH
OM PRATIVADIMUKHASTAMBHAYA NAMAH OM RUSHTACHIPRASASNAYA NAMAH OM
PARABHICHAARASHAMNAYA NAMAH OM DUKHBHANJANKARKAYA NAMAH OM LAVAYA
NAMAH OM TRUTE NAMAH OM KALAYE NAMAH OM KASTAYE NAMAH OM NIMISHAYA
NAMAH OM TATPARAYA NAMAH OM KSHANAYA NAMAH OM GHATAYE NAMAH OM
MUHURTAYE NAMAH OM PRAHARAYA NAMAH OM DIVA NAMAH OM NAKTA NAMAH OM
AHARNISHAM NAMAH OM PAKSHAYA NAMAH OM MASAYA NAMAH OM AYANAYA NAMAH
OM VARSHAY NAMAH OM YUGAYA NAMAH OM KALPAYA NAMAH OM MAHALAYA NAMAH
OM RASHAYE NAMAH OM TARAYE NAMAH OM TITHAYE NAMAH OM YOGAYA NAMAH OM
VARAYA NAMAH OM KARNAYA NAMAH OM AAUNSHAKAYA NAMAH OM LAGNAYA NAMAH
OM HORAYAYE NAMAH OM KAALCHAKRAYA NAMAH OM MERVE NAMAH OM
SAPTARSHIBHYO NAMAH OM DHRUVAYA NAMAH OM RAHAVE NAMAH OM MANDAYA
NAMAH OM KAVYE NAMAH OM JIYAYA NAMAH OM BUDHAYA NAMAH OM BHAUMAYA
NAMAH OM SHASHINE NAMAH OM RAYAYE NAMAH OM KALAYA NAMAH OM SHRUSTYE
NAMAH OM STHITYE NAMAH OM VISHWASTHAVARJUNGMANCHYATE NAMAH OM BHUVE
NAMAH OM ADRUPBHYO NAMAH OM AGNAYE NAMAH OM MARUTE NAMAH OM VYOMNE
NAMAH OM AHANGKRUTYE NAMAH OM PRAKRUTYE NAMAH OM PUNSE NAMAH OM
BRAHMNE NAMAH OM VISHNAWE NAMAH OM SHIVAYA NAMAH OM RUDRAYA NAMAH OM
ISHAYA NAMAH OM SHAKTYE NAMAH OM SADASHIVAYA NAMAH OM TRIDASHEBHYO
NAMAH OM PITRUBHYO NAMAH OM YAKSHYEBHYO NAMAH OM RAKSHYOBHYO NAMAH OM
KINNAREBHYO NAMAH OM SADHYEBHYO NAMAH OM VIDYADHAREBHYO NAMAH OM
BHOOTEBHYO NAMAH OM MANYUSHEBHYO NAMAH OM PASHUBHYO NAMAH OM
KHAGEBHYO NAMAH OM SAMUDREBHYO NAMAH OM SARIDBHYO NAMAH OM SHAILEBHYO
NAMAH OM BHOOTAYA NAMAH OM BHAVODBHAVAYA NAMAH OM SANGHKHYAYA NAMAH
OM PATANJALAYA NAMAH OM YOGAYA NAMAH OM PURANEBHYO NAMAH OM SHRUTYE
NAMAH OM SMRUTYE NAMAH OM VEDANGEBHYO NAMAH OM SADCHAARAYA NAMAH OM
MIMAWSAYE NAMAH OM NYAYVISTARAYA NAMAH OM AYURVEDAYA NAMAH OM
DHANURVVEDAYA NAMAH OM GANDHARVAYA NAMAH OM KAVYANATKAYA NAMAH OM
VAIKHANSAYA NAMAH OM BHAGVATAYA NAMAH OM SATVATAYA NAMAH OM
PANCHARANKAYA NAMAH OM SHAIVAYA NAMAH OM PASHUPATAYA NAMAH OM
KAALMUKHAYA NAMAH OM BHAIRAVSHASANAYA NAMAH OM SHAAKTAYA NAMAH OM
VAINAYAKAYA NAMAH OM SAURAYA NAMAH OM JAINAYA NAMAH OM
AAHANTASAUNHITAYA NAMAH OM SATYE NAMAH OM AASATYE NAMAH OM VYAKTYA
NAMAH OM AYAKTAYA NAMAH OM SACHETNAYA NAMAH OM ACHETNAYA NAMAH OM
VANDHAYA NAMAH OM MOKSHAYA NAMAH OM SUKHAYA NAMAH OM BHOGAYA NAMAH OM
AYOGAYA NAMAH OM SATYAYA NAMAH OM AANVE NAMAH OM MAHATE NAMAH OM
SWATIT NAMAH OM HU NAMAH OM FANNUM NAMAH OM SVADHA NAMAH OM SVAHA
NAMAH OM SHRAUSHNAAM NAMAH OM VOWSHNAAM NAMAH OM VASHANAAM NAMAH OM
NAMO NAMAH OM NYANAYA NAMAH OM VIDNYANAYA NAMAH OM ANANDAYA NAMAH OM
BODHAYA NAMAH OM SAVANVIDE NAMAH OM SHAMAYA NAMAH OM YAMAYA NAMAH OM
EKASMAYE NAMAH OM EKASHDHARAYA NAMAH OM EKASHPARANARAYANAYA NAMAH OM
EKAGRADHIYE NAMAH OM EKVIRAYA NAMAH OM EKANEKSWAROOPDHRUSHE NAMAH OM
DWI RUPAYA NAMAH OM DWI BHUJAYA NAMAH OM VYADHAKSHAYA NAMAH OM
DWIRDAYA NAMAH OM DWIPVAKSHAKAYA NAMAH OM DWEMATURAYA NAMAH OM
DWIDNAYA NAMAH OM DWANDANTITAYA NAMAH OM DWAYATIGAYA NAMAH OM
TRIDHAMNE NAMAH OM TRIKARAYA NAMAH OM TRETRARIVARGAPHALDAYA NAMAH OM
TRIGUNATMANE NAMAH OM TRILOKDAYE NAMAH OM TRISHAKTISHAYA NAMAH OM
TRILOCHANAYA NAMAH OM CHATURBHAHARVE NAMAH OM CHATURTAMANE NAMAH OM
CHATURMUKHAYA NAMAH OM CHATUVIRDHOPAYAMAYAYA NAMAH OM
CHATURVARNASHRAMASHRAYA NAMAH OM CHATU VIRDHAV CHOVRUTTI
PARIVRUTTIPRAVARTKAYA NAMAH OM CHATURTHI PUJAN PRITAYA NAMAH OM
CHATURTHI TITHI SAMBHAVAYA NAMAH OM PANCHAKSHARATMANE NAMAH OM
PANCHATMANE NAMAH OM PANCHASYAYA NAMAH OM PANCHKRUTYAKRUTE NAMAH OM
PANCHADHARAYA NAMAH OM PANCHAVARANAYA NAMAH OM PANCHAKSHARPARAYANAYA
NAMAH OM PANCHTALAYA NAMAH OM PANCHKARAYA NAMAH OM
PANCHPRANAVBHAVITAYA NAMAH OM PANCHBHRAMAYASPHURTYE NAMAH OM
PANCHAVARANVARITAYA NAMAH OM PANCHBHAKSHAPRIYAYA NAMAH OM PANCHBANAYA
NAMAH OM PANCHSHIVATMAKAYA NAMAH OM SHASTAKONPITHAYA NAMAH OM
SHASHTACHAKRADHAMNE NAMAH OM SHASTAGRANITHBHEDAKAYA NAMAH OM
SHADADHVADHVANTVIDHWANSINE NAMAH OM SHANDGULMAHAHRYADAYA NAMAH OM
SHANMUKHAYA NAMAH OM SHANMUKHBHRAVE NAMAH OM SHASTASHAKLIPARIVARITAYA
NAMAH OM SHADAVAIRIVARGVIDHWANSE NAMAH OM SHADAMIRBHAYABHANJANAYA
NAMAH OM SHASTATKARDURAYA NAMAH OM SHASTAKARMANIRTAYA NAMAH OM
SHADRASHASRAYA NAMAH OM SAPTAPATALCHARANAYA NAMAH OM
SAPTADVIPORUPMANDALAYA NAMAH OM SAPTASWARLOKMUKUTAYA NAMAH OM
SAPTANGRAJYASUKHDAYA NAMAH OM SAPTARSHIGANMANDITAYA NAMAH OM
SAPTACHANDONIDHYE NAMAH OM SAPTAHOTRE NAMAH OM SAPTASVARASHRAYA NAMAH
OM SAPTADHIKELIKASARAYA NAMAH OM SAPTAGATRUNISHEVITAYA NAMAH OM
SAPTACHANDOMODMADAYA NAMAH OM SAPTACHANDOMAKHPHRABHVE NAMAH OM
AASTAMURTIDHEYAMURTYE NAMAH OM AASTAPRAKURTIKARNAYA NAMAH OM
AASTANGYOGPHALBHUVE NAMAH OM AASTPATRABUJASANAYA NAMAH OM
AASTASHAKTISAMRUDHISHRIYE NAMAH OM AASHTAYEAISHWARIYAPRADAYKAYA NAMAH
OM AASTAPHITOPPHITSHRIYE NAMAH OM AASTAMATRUSAMAVRUTAYA NAMAH OM
AASTABHAIRAVSEVVYAYA NAMAH OM AASTAVASUVANDHAYA NAMAH OM
AASTAMURTIBHRUTE NAMAH OM AASTACHAKRASPHURANMURTYE NAMAH OM
AASTADRAVYAHAVIMPRIYAYA NAMAH OM NAVNAGASANADHYASINE NAMAH OM
NAVNIDHYANUSHASITRE NAMAH OM NAVDWARPURADHARAYA NAMAH OM
NAVADHARNIKETANAYA NAMAH OM NAVNARAYANSHITAYA NAMAH OM
NAVDURGANISHEVITAYA NAMAH OM NAVANATHMAHANATHAYA NAMAH OM
NAVNAGVIBHUSNAYA NAMAH OM NAVRATNAVICHITRANGAYA NAMAH OM
NAVSHAKTISHIRODHRUTAYA NAMAH OM DASHATMAKAYA NAMAH OM DASHABHUJAYA
NAMAH OM DASHADIKAPATIVANDITAYA NAMAH OM DASHADHAYAYA NAMAH OM
DASHAPRANAYA NAMAH OM DASHENDRIYANIYAAMKAYA NAMAH OM
DASHKSHARMAHAMANTRAYA NAMAH OM DASHASHAVYAPIVIGRAHAYA NAMAH OM
EKADASHADIBHIRUDREMSTUTAYA NAMAH OM EKADASHAKSHARAYA NAMAH OM
DWADASHDANDADODARNDAYA NAMAH OM DWADSHANTANIKETANAYA NAMAH OM
TRAYODASBHIDABHINNAVISHWE-DEVADHIDEVATAYA NAMAH OM
CHATUSHENDRAVARDAYA NAMAH OM CHATUDARSHAMANUPRABHAVE NAMAH OM
CHATUDARSHADIVIDYADHYAYA NAMAH OM CHATUDARSHAJAGATPRABHAVE NAMAH OM
SAAMPANCHDASHAYA NAMAH OM PANCHADASHSHITANSHUNIMARLAYA NAMAH OM
SHODADHARNILAYA NAMAH OM SHODASSWARMATRUKAYA NAMAH OM
PRODSHANTPADVASAYA NAMAH OM SHODSHENDUKALAMAKAYA NAMAH OM
KAALSAPTADASHYE NAMAH OM SAPTADASHAYA NAMAH OM SAPTADASHAKSHARAYA
NAMAH OM AASHTADASHDVIPPATYE NAMAH OM AASTADASHAPURANKRUTE NAMAH OM
AASTADASHOSDHISRUSTYE NAMAH OM AASTADASHVIDHISMRUTAYA NAMAH OM
AASHTADASHALIPIYASHTI-MSAMISTHANYANKOVIDAYA NAMAH OM EKVINSHAYAPUNSE
NAMAH OM EKVINSHTANGULLIPALLAVAYA NAMAH OM CHATUVIRSHATITATVATMANE
NAMAH OM PANCHVINSHASHAKYAPURSHAYA NAMAH OM SAPTAVINSHANITARESHAYA
NAMAH OM SAPTAVINSHANTIYOGKRUTE NAMAH OM DWATRISHATBHAIRAVADHISHAYA
NAMAH OM CHATUNISHTRASHANMAMAHRI-DAYA NAMAH OM
SHASTATRINSHATTATVASAMBHOOTYE NAMAH OM AASTATRINSHATKALANATVE NAMAH
OM NAMODEKONPANCHASHAN-MARUDVARGANIRGARLAYA NAMAH OM
PANCHASHDAKSHARSHRENYE NAMAH OM PANCHASDRUDRAVIGRAHAYA NAMAH OM
PANCHASDVISHNUSHAKTISHAYA NAMAH OM PANCHASHAMATRUKALAYA NAMAH OM
DVIPANCHASDVAPUSHRENYE NAMAH OM TRISHASTAYAKSHARSANSHRAYA NAMAH OM
CHATRUMSHASTAYARNANINETRE NAMAH OM CHATUSHSHASTIKALRIDHYE NAMAH OM
CHATUSHSHASHTIMAHASIDDHIYOGI-NIVRINDHVANDITAYA NAMAH OM
AASTASHASTIMAHATRITHSHEKTRA-BHAIRAVBHAVANAYA NAMAH OM
CHATURNARVATIMANTRATMANE NAMAH OM SHAANVATYADHIKPHRABHAVE NAMAH OM
SHATANANDAYA NAMAH OM SHATDHRUTYE NAMAH OM SHATPATRAYATEKSHANAYA
NAMAH OM SHATANIKAYA NAMAH OM SHATMAKHAYA NAMAH OM SHATDHARAVYUDHAYA
NAMAH OM SAHASTRAPATRANILAYA NAMAH OM SAHASTRAPHANMUSHNAYA NAMAH OM
SAHASTRASHIRNEPURSHAYA NAMAH OM SAHASTRASHAKASHAYA NAMAH OM
SAHASTRAPADYE NAMAH OM SAHASTRANAAMSANSTUTAYA NAMAH OM
SAHASTRAKSHAPALAPAHAYA NAMAH OM DASHASAHASTRAPHANBHRIPHANI-
RAAJKRUTASANAYA NAMAH OM AASTASHITISAHASTRAYADHMAHAR-
SHISTOTRAYANITRATAYA NAMAH OM LAKSHADISHPRIYADHAVAYA NAMAH OM
LAKSHADHARMANOMAYAYA NAMAH OM CHATURLAKSHPRAKASHITAYA NAMAH OM
CHATURLAKSHAJAPPRITAYA NAMAH OM CHATURSHITILAKSHANAJIVANA-
DEHSANSTHITAYA NAMAH OM KOTISURYAPRATIKASHAYA NAMAH OM
KOTICHANDRASHUNIRMALAYA NAMAH OM SHIVABHAVADHYUSTAKOTINAYA-
KDHURANDHARAYA NAMAH OM SAPTAKOTIMAHAMANTRAMANTRA-TAVAYADHYUTE NAMAH
OM TRAYASINTRASHATKOTISURSHRENI-PRANATPADUKAYA NAMAH OM ANANTATMANE
NAMAH OM ANANTSHRIYE NAMAH

2 Responses to "The Thousand Names of Ganesh"

Hi.. Can you please let me know the meaning of OM Aanavilaya Namah.
or the meaning of AANAV.

Means the begining source of shakti (power). Have a look at this from Google search:

What is the meaning of baby name aanav? – Yahoo! Answers India 3 Feb 2010 … aanav=naya (samay,time,opportunity) aa ,[comes new era] or if it is aanav(aadav) =then it is shakti ka jariya(biggining source of power) atom …
in.answers.yahoo.com › … › Newborn & Baby – Cached – Similar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

  • Narasimhaye: If you are able to talk to your or sister and your girl cousins, you will be able to speak to any girl you like. Don't be shy. Try to be confident in
  • arjun: sir please help me I cannot talk to any girl I'm not frank and I am very afraid of doing things I think what the world will think I don't have confide
  • Narasimhaye: I meant do Puja , not pika sorry.
%d bloggers like this: